Nowa, lepsza strona. Wygodna nawigacja, łatwiejsze zakupy. Zapraszamy!

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) określa zasady świadczenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym https://hippo-sklep.pl

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego 25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 8.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

DEFINICJE

Sklep internetowy – serwis zlokalizowany pod adresem  internetowym https://hippo-sklep.pl dający poprzez formularz elektroniczny możliwość składania oświadczeń woli – zamówienia produktów lub usług

Sprzedawca i Usługodawca – Hippo Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ul. Pawia 7 lok 29, 25-658 Kielce, REGON: 260209721, NIP: 6551433181

Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zawarcia lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę sklepu internetowego https://hippo-sklep.pl .

Konsument – Klient, osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą – zgodnie z art.22 Kodeksu Cywilnego.

Produkt – towar lub usługa oferowana do sprzedaży w Sklepie internetowym

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego hippo-sklep.pl

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego

Zamówienie – oświadczenie woli złożone elektronicznie poprzez formularz zamówienia lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi)

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

§ I

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://hippo-sklep.pl jest prowadzony i administrowany przez:

Nazwa przedsiębiorcy: Hippo Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Adres: 25-658 Kielce, ul. Pawia 7 lok 29

Adres do korespondencji i wysyłek: 25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 8

Telefon kontaktowy: +48 508 768 636, +48 508 960 068

Adres poczty elektronicznej (e-mail): poczta@hippo-sklep.pl

Przedsiębiorstwo jest wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 6551433181 i REGON: 260209721.

§ II

1. Zakres świadczonych usług w sklepie internetowym: sprzedaż detaliczna lub hurtowa za pośrednictwem sieci Internet artykułów tekstylnych i bielizny pościelowej z dostawą do Klienta.

2. W celu umożliwienia zawarcia umowy Sprzedawca świadczy poprzez stronę sklepu internetowego usługi:

Utworzenie konta i administrowanie kontem Klienta w sklepie internetowym

Przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym

Za zgodą Klienta – przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi Newsletter

3. Świadczenie usług elektronicznych w zakresie opisanym w § II pkt. 2 powyżej jest bezpłatne.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji Klienta na stronie internetowej sklepu.

5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.

6. Usługa “newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres Klienta podany przy rejestracji.

7. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy – z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą Konsumenta – składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy (Usługodawcy).

8. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:

Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej, na adres Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia i w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Konsument obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy, Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.

Usługodawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

9. Do współpracy z systemem informatycznym Sprzedawcy / Usługodawcy po stronie Klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internet nawiązanie komunikacji ze stroną internetową Sklepu. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub inne o podobnych parametrach) z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem Java. Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż 800x600. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę tego urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do wymienionych przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto w celu otrzymywania istotnych powiadomień, a także informacji o stanie realizacji zamówienia konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji Sklepu Internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia Polityka Prywatności umieszczona w zakładce na stronie Sklepu Internetowego.

10. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

11. Zamówienie można składać poprzez formularz na stronie Sklepu Internetowego zarówno posiadając jak i nie posiadając konta klienta, drogą elektroniczną – za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

12. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zaznaczenie pola w formularzu zamówienia.

13. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o produktach znajdujące się na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

14. Wymiana zakupionego towaru na inny wzór lub model jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

§ III

1. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski oraz wybranych innych krajów.

2. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

3. Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce kontakt. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon Sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do Klienta na adres email podany podczas składania zamówienia, lub utrwaloną na papierze, lub innym trwałym nośniku. Konsument dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy – jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy.

4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdza mailowo przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji, w potwierdzeniu złożenia zamówienia znajdzie się niniejszy regulamin wraz z informacją o możliwości i trybie odstąpienia od zawartej umowy.

5. Realizacja zamówienia przez Sprzedacę (przygotowanie zamówienia do wysyłki) następuje:

Po potwierdzeniu zamówienia – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;

Po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy – jeżeli wybrano przedpłatę.

6. Szacunkowy termin realizacji zamówienia podany jest na stronie produktu. Całkowity czas dostarczenia przesyłki składa się z czasu kompletowania towaru oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera lub doręczyciela / listonosza.

7. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Konsumentowi, nie później jednak niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sprzedawcy Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

8. Jeżeli Sprzedawca oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub niezrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:

  • Gdy dane adresowe podane w formularzu nie są prawdziwe lub zawierają błędy niepozwalające na prawidłowe doręczenie przesyłki.
  • Gdy w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem na rachunek bankowy lub płatności elektronicznej nie otrzyma zapłaty z tytułu zamówienia w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
  • W przypadku nieodebrania przesyłki

§ IV

1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).

2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.

3. Podane w ofercie sklepu ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.

4. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

5. Koszt dostawy dla jednostkowych ilości podawane są na karcie produktu.

6. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę. W przypadku żądania wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wprowadzić niezbędne dane konieczne do prawidłowego wystawienia dokumentu.

7. Z tytułu złożonego zamówienia w Sklepie Internetowym zapłatę można uiścić w następujący sposób:

Płatność za pobraniem – dokonywana w momencie odbioru przesyłki do rąk kuriera / listonosza / doręczyciela

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze wskazanym w powiadomieniu wysyłanym po złożeniu zamówienia z wybraną opcją płatności przedpłatą z góry

Płatność elektroniczna poprzez system płatności natychmiastowej PayU – na rachunek Sprzedawcy prowadzony w tymże systemie, do którego link dostępny jest na ekranie bezpośrednio po złożeniu zamówienia oraz w zakładce zamówienia / opłać.

8. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy lub na rachunek w systemie PayU Klient zobowiązany jest do dokonania płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży uzgodniły inaczej.

9. W przypadku wysyłki produktów poza granicę RP przedpłata może być dokonana przelewem na rachunek bankowy lub za pośrednictwem systemu płatności PayPal.

10. Sprzedawca ma prawo ograniczyć lub wyłączyć czasowo dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części należności.

§ V

1. Koszty dostawy zamówienia zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia ma możliwość swobodnego wyboru sposobu wysyłki uwzględniającego jego indywidualne preferencje, a dokonując wyboru sposobu dostawy, akceptuje jego formę i koszt.

2. Informacja o Koszcie dostawy jest zamieszczony na wszystkich stronach z oferowanymi produktami.

3. W przypadku zamówienia składającego się z więcej niż jednej jednostki towaru łączny koszt wysyłki podawany jest w koszyku po wybraniu preferowanej przez Klienta sposobu płatności i dostawy a przed formalną akceptacją zamówienia przez Kupującego i jest skalkulowany na podstawie łącznej wagi i gabarytu zamówionych towarów, zależy także od firmy realizującej dostawę.

4. Koszty dostawy ponosi KLIENT, chyba że opis oferty produktu stanowi inaczej lub miały miejsce indywidualne uzgodnienia.

5. Dostawy realizowane są przesyłkami kurierskimi lub pocztowymi. Każdorazowo potwierdzenie zamówienia zawiera informacje o Nazwie firmy kurierskiej / pocztowej realizującej usługę dostawy, a także o planowanej dacie i czasie dostawy.

§ VI

1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

3. Jeżeli w czasie zawierania umowy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę – to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.

4. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Ważne i wiążące jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) Sprzedawcy

6. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, lub sporządzić oświadczenie w innej formie zgodnej z wymogami Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

7. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Po przesłaniu oświadczenia Konsument jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy), odesłać na adres do Korespondencji podany w danych Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

9. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od Sprzedawcy do Konsumenta.

12. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

14. Koszty zwrotu Produktu lub Produktów do Sprzedawcy w konsekwencji złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy ponosi Konsument (Klient).

15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:

Umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;

Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;

Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;

Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy, lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

Umowy zawartej na aukcji publicznej;

Umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

16. Sprzedawca nie odbiera przesyłek nadanych ”za pobraniem”.

17. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie stosownie do zawartości.

§ VII

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

4. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

Żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

11. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

13. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

14. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § VII pkt 10.

15. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

16. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

18. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

19. W terminach określonych w § VII pkt 17-19 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

20. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

21. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się § VII pkt 17-18, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

22. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

23. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

24. Sprzedający, o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta, wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w prawnie przewidzianym terminie.

25. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

16. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z przykładowego formularza reklamacji z tytułu rękojmi: Reklamacja z tytułu rękojmi, lub sporządzić oświadczenie w innej formie zgodnej z wymogami Ustawy Kodeks Cywilny.

§ VIII

1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Konsumentem i zrealizowania Umowy sprzedaży, lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w § VIII pkt.3.

2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

3. W przypadku sprzedaży produktów poprzez Sklep Internetowy w celu dostarczenia produktów do Konsumenta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line – administratorowi systemu płatności.

4. Administratorem danych osobowych Konsumenta zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma: Hippo Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe.

5. Jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał “Newsletter” na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

7. Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy.

8. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie na skutek świadomego wyboru przed rejestracją w systemie.

9. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Konsumenta: nazwisko, imię i/lub nazwa instytucji; adres do wysyłki produktów – w formie w przypadku miejscowości podzielonej na ulice – ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; lub w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości, kod pocztowy oraz miejscowość, poprawny adres e-mail; numer telefonu kontaktowego.

§ IX

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta i Klienta i nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Regulamin (https://hippo-sklep.pl/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego, lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta.

5. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.

Zobacz najczęściej zadawane pytania